Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Transport ja Logistika

Ametiühing kutsub bussijuhte hoiduma käsunduslepingu sõlmimisest

TALLINN, 6. september, BNS - Transpordi Ametiühing (ETTA) kutsub bussijuhte hoiduma töölepingu asemel käsunduslepingu sõlmimisest, kuna see ei kaitse bussijuhti, kuid pakub ettevõtetele võimaluse kokkuhoiuks, võimaldades mitmete kulukate nõuete täitmisest kõrvale hiilida.

"Transpordi Ametiühing taunib käsunduslepingute sõlmimist ja teisi skeemitamisi bussiettevõtetes. Tulenevalt ettevõtete vahel toimuvast teravast konkurentsist ning olukorrast, kus tänaseks on puudu palju bussijuhte ja töötasu ei ole vastavuses tehtava töö ja vastutusega on vajalik, et kõik ettevõtted käituksid vastutustundlikult ja täidaksid seadusest tulenevaid ning sektoris kehtestatud reegleid," öeldakse ETTA pöördumises.

Ametiühing selgitab, et töölepingut eristab käsunduslepingust eelkõige see, et töölepingu alusel töötav töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, ta ei saa ise valida töö tegemise aega ega viisi, ta peab täitma tööandja korraldusi ja alluma töökorralduse reeglitele. Kuna reisijate liinivedu toimub kindlatel marsruutidel sõiduplaani järgi, bussijuhtidele on koostatud tööajakavad, nad on kohustatud täitma bussiettevõtte korraldusi ja juhiseid, muuhulgas piletite müümise, tankimise, kütusenormide ja muu sellise kohta ehk neil puudub vabadus ise otsustada, kuidas oma tööd korraldada nii töö tegemise aja kui viisi osas, siis ei ole ETTA hinnangul töö iseloomust tulenevalt isegi võimalik bussijuhil reisijate liiniveol töötada muud liiki lepingu kui töölepingu alusel.

"Praktikas on olnud juhused, kus bussiettevõttes töölepingu alusel töötava bussijuhi ja käsunduslepingu alusel niinimetatud teenust osutava bussijuhi lepingu tingimused bussijuhi kohustuste osas on identsed, sealhulgas ametijuhendid, töökorralduse reeglid ja nii edasi. Eeltoodud põhjustel ei ole tööandja võimeline töövaidlusorganis tõendama, et bussijuht osutab niinimetatud reisijateveo teenust, mitte ei tööta töölepingu alusel," tõdeb ETTA.

"Lisaks ülaltoodule ei saa käsunduslepinguga töötavad bussijuhid näiteks puhkust ja haigestumise korral töövõimetuse hüvitist," hoiatab ametiühing.

Transpordi Ametiühing annab teada, et on pöördunud bussijuhtide poole, et nõutaks oma tööandjalt korrektse töölepingu sõlmimist ja ei nõustutaks tööandja poolt propageeritavate käsunduslepingute ja muude skeemidega ning antaks ettevõttes toimuvatest rikkumistest teada.

Transpordi Ametiühingu koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul kogub ametiühing rikkumiste kohta käiva informatsiooni kokku ning edastab selle järelevalvet teostavatele ning avalikku liinivedu korraldavatele organisatsioonidele.

"Transpordi Ametiühingu arvates tuleb hangete läbiviimisel pöörata tähelepanu ka pakkumisel osalevate ettevõtte eelnevale seadusekuulekale käitumisele," sõnas Kübarsepp pressiteate vahendusel, lisades, et probleemid on sektoris pikaaegsed, tasuta ühistransport on probleemi veelgi süvendanud ja tekitanud bussijuhtide seas rahulolematust juurde.

"Samuti tuleb tagada, et kogu liinilepingu kehtivuse ajal peetaks kinni kehtestatud seadustest ja sektorilepinguga kehtestatud reeglitest," rõhutas Kübarsepp.

"ETTA kutsub kõiki bussjuhte üles oma õiguste eest seisma ning on valmis neid vajadusel konsulteerima ja informeerima," öeldakse ametiühingu pöördumises.

Töölepingu ja käsunduslepingu peamine vahe seisneb selles, et töölepingut reguleerib eraldi seadus, mis sätestab töötajale suure hulga tagatisi. Käsunduslepingu alusel töötaja võib nendest lihtsalt ilma jääda.

 

Baltic News Service