Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Juuni 2018

Häädemeeste ei taha terviserada linnale anda

Häädemeeste ei taha terviserada linnale anda

TALLINN, 14. juuni, BNS - Pärnu linnavalitsus tegi ettepaneku anda Pärnu linna munitsipaalomandisse Häädemeeste vallas Reiu külas asuv Reiu–Raeküla terviseradade maa-ala avalikult kasutatavaks puhkealaks, aga Häädemeeste vallavolikogu ei nõustunud sellega, kirjutab Pärnu Postimees.

“Pärnu linnavalitsuse hinnangul oleks Pärnu linnal kui maaomanikul suurem võimalus panustada Reiu–Raeküla terviseradade arendamisse ja haldamisse, pakkumaks viise harrastusspordiga tegelda ja aktiivse puhkuse veetmiseks,” selgitas linnavalitsuse kommunikatsiooniekspert Gerli Kõiv. “Reiu–Raeküla spordimets aastaringse tiheda külastatavuse pärast on Eesti enamkasutatavate terviseradade seas. Tihe kasutus eeldab kohaliku omavalitsuse panust hooldus-, korrastus- ja arendustöödesse. Pärnu linn on eelarvest hoolduskuludeks eraldanud 6000–7000 eurot aastas. Sellele on lisandunud valgustuse väljaehitamine ja korrastamine, välijõusaali rajamine ja muud kulutused,” loetles Kõiv.

Samuti on terviseradade arendamisse paljud pärnakad panustanud heategevuslikus korras. Pärnu spordiklubide eestvedamisel varustati rajad kilomeetritähiste ja viidastikuga ning korraldatakse regulaarset koostööd sihtasutusega Eesti Terviserajad.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp imestas, et Pärnu linn on Reiu–Raeküla terviseraja teema uuesti üles võtnud, sest maa omandiküsimused on varem kokku lepitud. “Linn ei ole meiega seitse–kaheksa aastat Reiu–Raeküla terviseraja maaküsimustes rääkinudki. Meile tuli üllatusena, kui saime maa-ametilt kirja, milles anti teada, et Pärnu linn soovib järsku maad enda omandisse,” ütles Tölp.

Vallavanem tunnistas, et Raeküla terviseradu kasutab aktiivseks puhkuseks palju pärnakaid, kuid see ei tähenda, et ei peaks kinni pidama varem sõlmitud kokkulepetest. Tölbi sõnade järgi ei takista omandivorm linnal terviseradadesse rahaliselt panustamast, niisamuti nagu Häädemeeste vald katab Pärnu linnale kuuluva Uulu kalmistu kulusid.

Nädala eest maa-ametist saadud uuest vastusest nähtubki, et vahepeal mitmeks aastaks Rail Balticu teekoridori maavajaduse väljaselgitamise tõttu pooleli jäänud maa munitsipaliseerimist jätkatakse Häädemeeste vallale.

2010. aastal valmis Pärnumaa spordiliidu ja linnaspordiorganisatsioonide koostööna keskuse arenguvisioon, mis näeb ette taristu uuendamist, sealhulgas radade valgustamist ja lumetusseadmete soetamist. Keskkonnaametki on sellele põhimõtteliselt heakskiidu andnud. Tegevuse kavandamiseks tegi Pärnumaa spordiliit 2016. aastal kultuuriministeeriumile ettepaneku, et Reiu–Raeküla tervisekeskus on Pärnumaa eelisarendatav objekt, mida asutakse arendama, kui raha jagub. Prioriteedi nimetamisel sai määravaks väga suur kasusaajate arv.

Häädemeeste vallavolikogu ei nõustunud Pärnu linna taotlusega, kuna juba 2013. aastal tegi toonane Tahkuranna vald taotluse Pärnu maavalitsusele, saamaks Reiu–Raeküla terviseraja alune maa Häädemeeste munitsipaalmaaks. Taotluse menetlus peatati Rail Balticu Pärnu maakonna eelprojekti valmimiseni ja maakonnaplaneeringute kehtestamiseni, et määratleda riigi omandisse jäetavate maade ulatus. Rail Balticu teekoridori kinnitamise järel mullu taotlus uuendati, kuid enne menetluse lõpule viimist lõpetasid maavalitsused tegevuse.

Häädemeeste vald soovib terviseradade maa-ala endiselt valla munitsipaalomandisse. Tahkuranna valla 2012. aastal koostatud üldplaneeringus olid Reiu–Raeküla terviseradade alla jäävad Reiu metsad ette nähtud munitsipaliseerimiseks. Üldplaneeringu menetlemise käigus on Pärnu linnavalitsus ja Paikuse vallavolikogu Tahkuranna valla üldplaneeringu lisatingimuste või -ettepanekuteta kooskõlastanud.

Vallavolikogu põhjendas keeldumist sellegagi, et kui naaberomavalitsused tundnuks huvi Reiu metsade omandamise vastu, oli võimalus üldplaneeringu kooskõlastamisel sellele tähelepanu juhtida. Vald keeldus linna taotlusest selgi põhjusel, et varasemad Tahkuranna ja Paikuse vallavalitsus tegid ühisinvesteeringu Reiu jõge ületava silla ümberehituseks.

Volikogu selgituse kohaselt kasutavad seda silda piirkonna elanikud terviseradadele minekuks ja investeeringus osalemine näitab, et omaaegne Tahkuranna valdki on panustanud terviseradade pidevasse arengusse. Tahkuranna vallavolikogu eelmise aasta septembri lõpus vastu võetud määruse järgi sõlmiti ühiste kavatsuste kokkulepe 2010. aasta jaanuaris ja Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017–2021 näeb ette investeeringuid tervisespordiradade arendamisse koostöös naaberomavalitsustega veel vähemalt neljal aastal.

Samuti põhjendab volikogu soovimatust anda radu Pärnu linnale sellega, et Eesti spordiregistris on Reiu–Raeküla liikumisrajad registreeritud Häädemeeste valla spordiobjektina.

 

Baltic News Service