Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Kohtutäiturid

Kohtutäiturid saavad suuremas mahus vaeste sissetulekuid arestida

Kohtutäiturid saavad suuremas mahus vaeste sissetulekuid arestida

TALLINN, 9. jaanuar, BNS – Teisipäeval jõustuvad kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muudatused võimaldavad arestida kuni 20 protsenti võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast.

Sellist võimalust saab kohtutäitur rakendada, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri, teatas kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.

Säte võimaldab asuda nõuete sissenõudmisele ka juhtudel, kus võlgnik teenib ametlikult miinimummääras töötasu ning seetõttu oli nõude täitmine sisuliselt seiskunud.

Samuti antakse kohtutäiturile juriidilise fakti tuvastamise õigus. Taoline teenus osutub vajalikuks mitmesuguste vaidluste lahendamisel ja tõendite kogumisel näiteks omandialastes, ühiselu või muudes küsimustes.

Lisaks luuakse kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja juurde uue organina vahekohus, mis hakkab menetlema rahalisi nõudeid poolte kokkuleppel.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis loodi kohtutäituri seaduse alusel 2010. aastal. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud.

Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,   jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme.

Tallinna toimetus, +372 610 8815, majandus@bns.ee

Baltic News Service