Skip to main content
Blogi > Palgad

Palk. Ametite palgad (mediaanpalk) 2019 ...

Palk. Ametite palgad (mediaanpalk) 2019  ...

Palk. Ametite palgad Eestis 2019 aastal (mediaanpalk)

 

Ametipalga rakenduses näidatakse Eesti rohkem esindatud ametirühmade töötajate arvu ja brutokuupalka aastal 2019. Töötajate arv on esitatud seisuga 31.12.2019. Brutopalka näidatakse ameti ja töökoha asukoha järgi kogu 2019. aasta kohta.

Valikuaknas saab ametit otsida ametinimetuse järgi.

Ametipalga rakenduses näidatakse vastava ametikoha mediaanpalka, s.t palka, millest rohkem ja millest vähem teenivaid töötajaid on sellel ametikohal ühepalju. Näiteks tähendab mediaanpalk 1000 eurot, et pooled sellel ametikohal töötavad inimesed teenivad alla ja pooled üle 1000 euro kuus.

 

Sotsiaaltöötajad ja nõustajad – 1304 € (Tartu maakond – 1395 €)

Sotsiaaltöötajad ja nõustajad annavad nõu ja juhendavad üksikisikuid, perekondi, rühmi, kogukondi ja organisatsioone sotsiaalsete ja isiklike raskuste korral. Nad aitavad klientidel arendada oskuseid, korraldavad juurdepääsu ressurssidele ja toetavatele teenustele, mis on vajalikud toimetulekuks tööpuudusest, vaesusest, puudest, sõltuvusest, kriminaalsest või õigusvastasest käitumisest, abielu- jm probleemidest tekkinud raskustega. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: sõltuvusnõustaja, laste- ja noorsoonõustaja, piirkonna sotsiaalhoolekande ametnik, perenõustaja, abielunõustaja, kriminaalhooldusametnik, sotsiaaltöö valdkonna järelevalveametnik, seksuaalrünnaku ohvrite nõustaja, sotsiaaltöötaja, leinanõustaja, noorsootööjuht, sotsiaalpedagoog, sotsiaaltööjuht, tööhõive- ja järelõppekeskuse juhataja, lastekaitse tippspetsialist, sotsiaaltöö valdkonna juhtumikorraldaja, sotsiaaltöö valdkonna projektijuht, sotsiaalnõunik, kogemusnõustaja.

 

Advokaadid, prokurörid, juristid – 2058 € (Harju maakond – 2161 €)

Siia rühma kuuluvad õigusvaldkonna tippspetsialistid, kes uurivad õigusküsimustega seotud probleeme, osutavad õigusteenust, valmistavad ette õigusaktide eelnõusid. Advokaadid, prokurörid ja kohtujuristid osutavad õigusteenust, sh annavad õigusabi, koostavad õigusdokumente, tegutsevad haldusorganis või kohtus. Advokaat ja prokurör esinevad kohtus vastavalt kaitsja või süüdistajana. Prokurör juhib eeluurimist. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: prokurör, abiprokurör, advokaat, jurist, kohtujurist, nõuandeadvokaat, vandeadvokaadi abi, vandeadvokaadi vanemabi, vandeadvokaat, patendivolinik, õigusnõunik, notar, juriskonsult, äriregistri sekretär, riigihangete tippspetsialist, rahvastikutoimingute tippspetsialist.

 

Ajakirjanikud – 1458 € (Harju maakond – 1622 €)

See ametirühm sisaldab ajakirjanikke ning raadio, televisiooni jms saatejuhte. Ajakirjanikud uurivad, analüüsivad, tõlgendavad ja vahendavad uudiseid ja avaliku elu sündmusi ajalehtede, televisiooni, raadio jm meedia kaudu. Raadio, televisiooni jms saatejuhid loevad uudiseid, teevad intervjuusid ning loevad ette muid teateid või tutvustusi raadios ja televisioonis, teatrites jm asutustes või meediakanalites. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: ajakirjanik, toimetaja, reporter, keeletoimetaja, kolumnist, kommentaator, korrespondent, kriitik, vaatleja, ajakirjanduseetika nõunik, diktor, uudisteankur, saatejuht, teadustaja, konferansjee.

 

Õpetajad (alg- ja põhiharidus)– 1535 € (Harju maakond – 1647 €)

Põhikooli (1.- 9. klass) õpetajad õpetavad valikut õppeaineid põhikooli tasemel. Siia kuuluvad näiteks järgmised ametid: algklasside õpetaja, klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, õpetaja (põhiharidus).

 

Eriarstid – 2892 € (Võru maakond – 3272 €)

Eriarstid diagnoosivad, ravivad ja ennetavad haigusi, vigastusi jm inimeste kehalisi ja vaimseid vaegusi kaasaegse meditsiini põhimõtete ja protseduuride kasutamise abil, rakendades erialaseid uuringute, diagnostika, meditsiini, kirurgia, füüsika ja psühhiaatria meetodeid. Nad on spetsialiseerunud teatud kindlatele haiguskategooriatele, patsienditüüpidele või ravimeetoditele ning võivad tegeleda oma erialavaldkonnas meditsiinialase hariduse andmise ja uurimistööga. Siia kuuluvad näiteks järgmised ametid: anestesioloogia ja intensiivravi arst, dermatoveneroloog, endokrinoloog, erakorralise meditsiini arst, gastroenteroloog, günekoloog, hematoloog, infektsioonhaiguste arst, kardioloog, kardiokirurg, vaskulaarkirurg, allergoloog, kliiniline mikrobioloog, kohtuarst-ekspert, laboriarst, lastekirurg, meditsiinigeneetik, nefroloog, neurokirurg, neuroloog, oftalmoloog, onkoloog, ortopeed, otorinolarüngoloog, patoloog, pediaater, plastikakirurg, psühhiaater, pulmonoloog, radioloog, reumatoloog, sisehaiguste arst, taastusarst, torakaalkirurg, töötervishoiuarst, uroloog, üldkirurg.

 

Juhtimis- ja organisatsioonianalüütikud – 1953 € (Harju maakond – 2118 €)

Juhtimis- ja organisatsioonianalüütikud abistavad organisatsioone suurema tulemuslikkuse saavutamisel ja organisatsiooniliste probleemide lahendamisel. Nad uurivad organisatsioonilisi struktuure, meetodeid, süsteeme ja kordasid. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: ärikonsultant, juhtimiskonsultant, organisatsiooni ja meetodite analüütik, arendusjuht, arendusprojektide koordinaator, arenduse tippspetsialist, kvaliteedijuht, rektori nõunik, andmekaitsespetsialist, siseaudiitor, volikogu nõunik.

 

IKT- juhid – 3300 € (Harju maakond – 3923 €)

IKT-juhid kavandavad, juhivad ja koordineerivad arvuti- ja sidesüsteemide hankeid, arendamist, hooldust ja kasutamist kas osakonnajuhataja ülesannetes või ettevõtte või organisatsiooni üldjuhi ülesannetes juhul, kui ettevõttel või organisatsioonil ei ole hierarhilist juhtkonda. Siia kuuluvad näiteks järgmised ametid: tarkvara arendusjuht, andmetoimingute juht, andmetöötluse juht, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendusjuht, infosüsteemide direktor, infotehnoloogiajuht, ringhäälingu ettevõtte juht või osakonna juhataja, IKT ettevõtte juht.

 

Süsteemianalüütikud – 2566 € (Harju maakond – 2802 €)

Süsteemianalüütikud teevad uurimistööd, analüüsivad ja hindavad kliendi infotehnoloogilisi vajadusi, protseduure või probleeme ning töötavad välja ja rakendavad ettepanekuid, soovitusi ja kavasid olemasolevate või loodavate infosüsteemide parendamiseks. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: ärianalüütik, arvutiteadlane, süsteemianalüütik, süsteemikonsultant, süsteemidisainer, IKT projektijuht, süsteemiarhitekt.

 

Müügi, turunduse ja avalike suhete tippspetsialistid – 1833 € (Harju maakond – 1927 €)

Müügi, turunduse ja avalike suhete tippspetsialistid kavandavad, arendavad, koordineerivad ja rakendavad teabe levitamise programme organisatsioonide, toodete ja teenuste tutvustamiseks ja esindavad ettevõtteid toodete ja teenuste müümisel. Reklaami ja turunduse tippspetsialistid töötavad välja ja koordineerivad reklaamistrateegiaid ja -kampaaniaid, määratlevad uute toodete ja teenuste turu, selgitavad välja ja arendavad uute ja olemasolevate toodete ja teenuste turuvõimalusi. Avalike suhete tippspetsialistid kavandavad, arendavad, rakendavad ja hindavad teavitamis- ja kommunikatsioonistrateegiaid, mis loovad ettevõtete jm organisatsioonide, nende toodete ja teenuste ning tähtsuse suhtes kogukonnas mõistva ja soodsa õhkkonna. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: reklaami tippspetsialist, turunduse tippspetsialist, turu-uuringute analüütik, ettevõtluskeskuse juhataja, ettevõtlusspetsialist, kliendisuhete juht, reklaamikirjutaja, reklaamikonsultant, suhtekorralduse pressiagent, suhtekorraldaja, pressiesindaja, avalike suhete koordinaator, avalike suhete spetsialist, kommunikatsioonijuht, kommunikatsioonispetsialist.

 

Personali, karjääri ja koolituse tippspetsialistid – 1623 € (Harju maakond – 1742 €)

Personali ja karjääri tippspetsialistid osutavad personalipoliitikaga seotud äriteenuseid, nagu töötajate värbamine või täiendusõppe korraldamine, ametite analüüs ja kutsesuunitlus. Siia rühma kuuluvad ka töötajate koolituse ja täiendusõppe tippspetsialistid. Töötajate koolituse ja täiendusõppe tippspetsialistid kavandavad, arendavad, rakendavad ja hindavad väljaõppe ja täienduskoolituse programme, et tagada juhtkonna ja töötajate vastavad oskused ja arendada organisatsiooni eesmärkide täitmiseks vajalikku pädevust. Siia rühma kuuluvad näiteks järgmised ametid: karjäärinõustaja, kutseanalüütik, tööanalüütik, personali tippspetsialist, värbamisspetsialist, kutsesuunitluse nõustaja, tasustamise valdkonna juht, töötajate täiendusõppe tippspetsialist, täiendusõppe koolitusspetsialist, elukestva õppe juht, koolituskeskuse juhataja, täienduskoolituse juht, täiendusõppe osakonna juhataja.

 

 Kasutatud allikas: Ametipalga rakendus. Leitav veebiaadressil: http://andmestikud.stat.ee/ametipalk/ 

Toimetaja: Virge Rebane, Kandideeri EE (12.05.2020).