Skip to main content
Blogi > Alaealise töötegemise piirangud

Piirangud alaealise töötegemisele

Tööandja peab töölepingu sõlmimisel olema kindel, et noor suudab valitud tööd teha ning töö ei ohusta tema tervist.

Alaealise töötamisega seotud piirangud on järgnevad:

0–6-aastane         

 • töö tegemine on ilma eranditeta keelatud;

7–12-aastane              

 • lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

13–14-aastane            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust; 13-aastase alaealisega võib töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:  

1) põllumajandustööd;
2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;
3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd;
4) muud tööd, mis vastavad TLS lg-s 2 ja 4 sätestatud nõuetele.

 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

15–16-aastane   koolikohustuslik            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;

15–16-aastane   mittekoolikohustuslik

17-aastane

Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd (marjade ja puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (laudade katmine), käsitöö (suveniiride valmistamine), kontoritööd (töötamine asjaajajana), puhastus- või koristustööd ja kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd jne.

Töölepingu seadus toob välja alaealise töötamisega seotud üldised töö iseloomust tulenevad alaealisele keelatud tööd.

Tööandja ei tohi sõlmida töölepingut alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

 • ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
 • ohustab alaealise kõlblust;
 • sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida, kuna tal puudub piisav kogemus või väljaõpe;
 • takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
 • ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.