Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööelu

Töö-ja puhkeaeg

Töö-ja puhkeaeg

Oktoobris alanud Tallinna Ülikooli ja Tööinspektsiooni koostöö raames lahkavad tudengid tööeluga seotud küsimusi, lootuses leida neile vastuseid.

Tööle asudes peab kindlasti olema kursis töö- ning puhkeajaga. Seadusega on paika pandud kindlad normid, mida tööandja ning töötaja järgima peavad. Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

Töötaja riiklikuks tööaja normiks on määratud 40 tundi nädalas, s.o täistööaeg. Erisused täistööaja puhul kehtivad alates 7. eluaastast kuni koolikohustuse lõpuni, neile on kehtestatud lühendatud täistööaeg. Samuti kehtivad erandid allmaatööl, tervistkahjustaval või eriiseloomuga töö puhul. Erisused täistööaja puhul kehtivad alates 7. eluaastast kuni koolikohustuse lõpuni, neile on kehtestatud lühendatud täistööaeg. Samuti kehtivad erandid allmaatööl, tervistkahjustaval või eriiseloomuga töö puhul. Lisaks täistööajale on võimalik kokku leppida ka täistööajast lühemas ajas ehk osalises tööajas.

Täisealistel töötajatel on lubatud tööaeg kehtestatud läbi kohustusliku puhkeaja, mis tähendab, et 24 tunni jooksul peab töötajale jääma vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega. Alaealiste puhul on välja toodud lubatud töötundide arv päevas, mis on järgmised:

  • 7-12-aastastel - 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas õppeveerandi jooksul, 3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas koolivaheajal;
  • 13-14-aastastel või vanemal koolikohustuslikul* - 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas õppeveerandi jooksul (3 tundi päevas ja 12 tundi nädalas õppeveerandi jooksul, kui tehakse kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal), 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas koolivaheajal;
  • 15-17-aastane mittekoolikohustuslik - 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas

* koolikohustuslik on isik põhikooli lõpetamiseni või 17-aastaseks saamiseni

24-tunniseid vahetusi võivad erandina teha valve-ja turvatöötajad, tervisehoiu- ja hoolekandetöötajad, päästeteenistujad või töötajad, kelle puhul on see ette nähtud kollektiivlepinguga. 24-tunniste vahetuste puhul peab töötajale olema kompenseeritud puhkeaeg.

Tööandja on kohustatud andma töötajale pausi einestamiseks ja puhkamiseks. Vähemalt 30-minutiline paus peab olema antud iga 6-tunnise töötamise kohta (alaealise puhul vähemalt iga 4,5-tunnise töötamise kohta). Pausi ajal on töötajal õigus töökohast lahkuda või puhata ning einestada selleks ettenähtud kohas, kui tööandja seda võimaldab.

Tööaja summeeritud arvestuse korral peab iganädalane puhkeaeg olema vähemalt 36 järjestikust tundi, mittesummeeritud tööaja korral 48 järjestikust tundi.

Ole oma õigustega kursis ning vaata punktid töö- ja puhkeaja kohta enne tööleasumist kindlasti üle!

Allikas: tooelu.ee