Skip to main content
Blogi > Vaidlus

Tartu vaidlustas puidurafineerimistehase eriplaneeringu algatamise

Tartu vaidlustas puidurafineerimistehase eriplaneeringu algatamise

TALLINN, 17. mai, BNS – Tartu linnavalitsus esitas neljapäeval Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse Est-For puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist.

Alternatiivselt taotleb linnavalitsus, et kohus tunnistaks planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastaseks, teatas Tartu linnavalitsus.

Valitsus on käitunud puidurafineerimistehase püstitamiseks riigi eriplaneeringu algatamisel ja eriplaneeringu korraldamise lõpetamisest keeldumisel õigusvastaselt, ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Leiame, et riigi eriplaneeringu algatamiseks puudub õiguslik alus, kuna puidurafineerimistehase asukoha valiku ja toimimise vastu puudub suur riiklik ja rahvusvaheline huvi, puidutööstus ei kuulu planeerimisseaduses sätestatud valdkondadesse, mis võimaldaksid eriplaneeringu algatada, ja tehase asukohavalik ning selle toimimine on pelgalt arendaja erahuvi," lisas Klaas.

Linnavalitsus on seisukohal, et tehase asukoha sisuline eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. See on linnavalitsuse hinnangul vastuolus planeerimisseaduse nõuetega, mille alusel tehakse asukoha eelvalik pärast riigi eriplaneeringu algatamist, ning keskkonnaseadustiku üldosa seadusega, mille alusel avalikkus tuleb kaasata olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisse tõhusalt ja varajases etapis enne lõplike lahenduste väljavalimist.

Lisaks ei kaalutud enne asukoha eelvaliku tegemist planeeringuala alternatiive, vaid tugineti arendaja poolt seatud majanduslikele kriteeriumitele, märkis Tartu linnavalitsus. Arvesse jäeti võtmata muud olulised tegurid, sealhulgas tehase keskkonnamõju, lisas linnavalitsus.

Tartu linnavalitsus leiab, et kuna riigi eriplaneeringu algatamine on õigusvastane, tuleb selle koostamine lõpetada. Samuti on linnavalitsuse hinnangul õigusvastane eriplaneeringu koostamise lõpetamisest keeldumise otsus. Valitsus on Tartu linnavalitsuse hinnangul eriplaneeringu lõpetamisest keeldumise otsustamisel tuginenud seaduse ebaõigele tõlgendusele ja jätnud arvestamata olulised asjaolud.

Linnavalitsus esitas oma kaebuses taotluse, et kohus kohustaks valitsust lõpetama planeeringu koostamine. Kui kohus leiab, et sellise otsuse vastuvõtmiseks valitsust kohustada ei ole võimalik, taotleb linnavalitsus, et kohus kohustaks valitsust uuesti otsustama haldusakti andmist planeeringu koostamise lõpetamiseks.

Alternatiivselt taotles Tartu linnavalitsus planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamist. Linnavalitsus leiab, et riigi eriplaneeringu algatamisel on ebaõigesti kohaldatud planeerimisseadust ja tehtud niivõrd olulisi menetlusvigu, et õiguspärase lahenduseni ei ole selle planeeringumenetluse tulemusel võimalik jõuda.

Tartu linna esindab puidurafineerimistehase kohtuvaidluses Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ.

Est-For plaanib Tartu lähistele rajada umbes miljardi euro suuruse investeeringuga tselluloositehase, mis hakkaks ümber töötlema umbes 3,3 miljonit tonni puiduhaket ja paberipuitu aastas. Tööstuse rajamisega kaasneks umbes 200 uut töökohta.

Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks möödunud aasta 12. mail.

Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

 

Baltic News Service