Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

24.09.18 algab koolitus - raamatupidamise algkursus e-õppena

24.09.18 algab koolitus - raamatupidamise algkursus e-õppena

Toimub registreerimine 24.09.18 algavale raamatupidamise algkursusele e-õppena.

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega) ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Õppekeel: eesti keel.

Auditoorsete tundide toimumise koht: Pärnu mnt 162,  Tallinn (tagatud on ka kooli territooriumil tasuta parkimisvõimalus).

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind kuni 07.09.18 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 20 tundi auditoorset tööd ja 38 tundi iseseisvat tööd + 2 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 40 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Põhimõttelisemate raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetes loengutest (20 akadeemilist tundi), ülejäänud materjal (40 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Kursus kestab ajavahemikul 24.09.18 – 11.11.2018. Auditoorne õpe toimub sel perioodil kolmel korral: 08.10.18, 22.10.18 ja 05.11.18.

Kuupäevadel 08.10.18 ja 22.10.18 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 13.00-16.30. Kuupäeval 05.11.18 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 13.00-15.45. Kell 12.00-13.00 on lõuna vaheaeg.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 1. teema: Raamatupidamise põhitõed.
 2. teema: Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 3. teema: Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
 4. teema: Majandustehingute kajastamine kontodel
 5. teema: Käibevara ja selle arvestus
 6. teema: Põhivara ja selle arvestus
 7. teema: Kohustised ja nende arvestus
 8. teema: Omakapital ja selle arvestus
 9. teema: Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
 10. teema: Kulude ja tulude arvestus
 11. teema: Käibemaksu arvestus
 12. teema: Töötasude arvetus
 13. teema: Maksuarvestus
 14. teema: Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
 15. teema: Sisekontrolli alused
 16. Kordamine ja eksami sooritamine

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
 • oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
 • arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
 • eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
 • omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

 

Täpsem info ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus-e-oppena/ või 5304 5566

 

Täiskasvanute Koolituskeskus

www.taiendkoolitus.com