AKO EESTI OÜ

AKO EESTI OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga ja see on:

Osutame haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuseid kvaliteetselt, kliendikeskselt ja keskkonnasõbralikult, arvestades seejuures klientide, juhtimissüsteemi, õigusaktide ning muid kohalduvaid nõudeid.

Eelnimetatud põhimõtete elluviimiseks:
parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohalduvate nõuete ja normidega;
kasutame keskkonda säästvaid ning haldus-, koristus- ja puhastusteenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;
hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
kindlustame kliendi nõuete, soovide ja vajaduste täitumise ning rahulolu saavutamise igas teenuse osutamise etapis;
ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning kindlustame nende tekkimisel korral tegutsemiseks töötajate valmisoleku;
identifitseerime, hindame ja ohjame ettevõtte kontrollialal süstemaatiliselt keskkonna-aspekte;
teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ja -säästlikuse põhimõtetest, ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnaaspektidest ning nendest tulenevate mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks vajalikest abinõudest ja meetmetest;
tagame töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Ettevõtte poliitika on vahendatud, mõistetud ja rakendatud kogu ettevõttes ning seda vaadatakse sobivuse ja efektiivsuse osas juhtkonna poolt regulaarselt (üks kord aastas) üle.