02 Jul, 2019

Social Media & Digital Communications Executive

€25,000 aastas
  • Digital Marketing Jobs UK
  • Cardiff, UK
Turunduse / Reklaami / PR

Töö kirjeldus - job description.

Gweithrediaeth Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Digidol Bae Caerdydd £ 25,000 Mae Morgan Hunt wrth ei fodd unwaith eto i fod yn gweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i recriwtio ar gyfer Gweithrediaeth Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Digidol newydd i ymuno â'r Ganolfan mewn swyddfa gyflym ac arloesol. Fel y Pwyllgor Gwaith Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Digidol, byddwch yn rhan allweddol o ddull y Ganolfan o gyfathrebu. Byddwch yn cefnogi'r Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus wrth gynllunio a gweithredu strategaethau a chynlluniau gweithredu cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu digidol. Y dyletswyddau allweddol dan sylw * Cydlynu'r amserlen gyfathrebu ar-lein * Rheoli pob gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd, olrhain dylanwadau cyfryngau cymdeithasol, sicrhau negeseuon ar-lein priodol. * Darparu hyfforddiant yn ffurfiol ac yn anffurfiol mewn cyfryngau cymdeithasol a sianelau digidol i unigolion, grwpiau a rhaglenni. * Datblygu perthynas effeithiol â rhanddeiliaid allweddol o'r sectorau Iechyd a Gofal, GIG Cymru, diwydiannau a sefydliadau academaidd. * Defnyddio offer dadansoddol ar-lein a metrigau eraill i werthuso a darparu adroddiadau. * Creu cynnwys ar-lein, gan gynnwys deunydd ysgrifenedig, ffotograffig, sain a fideo, a diweddaru llyfrgell ddelwedd y Ganolfan yn rheolaidd. * Bod yn brif bwynt cyswllt i'r Ganolfan ar gyfer y rhai sy'n ceisio cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn dod â gwybodaeth drylwyr o sianelau cyfryngau cymdeithasol i'r swydd, a phrofiad o weithio o fewn rôl cyfryngau cymdeithasol a digidol. Byddai dealltwriaeth o'r sector iechyd yng Nghymru yn fanteisiol, a byddai gallu siarad Cymraeg yn ddymunol. Os hoffech wybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â ni Social Media and Digital Communication Executive Cardiff Bay £25,000 Morgan Hunt are delighted once again to be working with Life Sciences Hub Wales in recruiting for a new Social media and Digital Communications Executive to join the Hub in a fast paced and innovative office. As the Social media and Digital Communications Executive, you will be a key part in the Hub’s approach to communications. You will support the Head of Communications and Public Relations in the planning and implementation of the social media and digital communications strategies and actions plans. The key duties involved * Co-ordinate the online communications schedule * Day to day management of all social media activities, tracking social media influences, ensure appropriate online messaging. * Provide training formally and informally in social media and digital channels to individuals, groups and programmes. * Developing effective relationship with key stakeholders from the Health and Care sectors, NHS wales, industries and academic organisations. * Use of online analytic tools and other metrics to evaluate and provide reports. * Create online content including written, photographic, audio and video, and regularly update the Hub’s image library. * Be the main point of contact for the Hub for those seeking advice, support and training on the use of social media. You will bring to the role an in-depth knowledge of social media channels, and experience of working within a social media and digital role. An understanding of the health sector in wales would be advantageous, and being able to speak welsh would be desirable. If you would like to know more about this role, please get in touch with Robb Norton on (phone number removed) or email at Morgan Hunt is a multi award winning Employment Business for interim, contract and temporary recruitment and acts as an Employment Agency in relation to permanent vacancies. Morgan Hunt is an equal opportunities employer job suitability are assessed on merit in accordance with their skills, qualifications and abilities to perform the relevant duties required in a particular role

Pilt - Picture


Olen huvitatud